Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.techkraft.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností ­­­­Techkraft s.r.o.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (spotřebitel, zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

Internetový obchod www.techkraft.cz je provozován firmou Techkraft s.r.o., IČ: 278 83 418, DIČ: CZ278 83 418, sídlo: Praha - Praha 9, Cihlařská 470/25, PSČ 190 00

Kontakty:

Suchdolské nám. 1249/8, Praha 6 – Suchdol

Kontaktní telefon:  +420 608 300 793 nebo +420 286 891 360

E-mail: office@techkraft.cz (na dotazy odpovídáme do jednoho a více pracovních dní, dle typu a složitosti dotazu)

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel (kupující) - subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře (pokud je nutné potvrzení výrobce, potvrzení může být později). Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.techkraft.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Informace po přihlášení do internetového obchodu o stavu zakázky nemusí vždy odpovídat skutečnosti, proto se vždy informujte písemně na adrese office@techkraft.cz, popř. na tel. čísle +420 608300793. nebo +420 286 891 360

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednání je možné také na emailové adrese office@techkraft.cz, popřípadě telefonicky na mobilním čísle +420 777 454 285.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky či elektronickou poštou e-mailem  do 24 hodin od potvrzení objednávky. Storno poplatky neúčtujeme. Prosíme, vždy uvádějte číslo Vaší objednávky, pokud bylo přiděleno !

4. Podmínky dodání

Osobní odběr - Zákazník má možnost odebrat objednané zboží osobně na adrese: Suchdolské nám. 1249/8, Praha 6 – Suchdol po obdržení potvrzovacího e-mailu. Kontaktní telefon:  +420 777 454 285.

Zaslání Spediční firmou - Zboží odesíláme 2x týdně (úterý, pátek). Spediční firma doručuje většinu zásilek do 14 dnů od odeslání. Podmínky a ceny naleznete v článku DOPRAVA A CENY.

Zaslání do zahraničí - Při zasílání do zahraničí nelze platit dobírkou. Zboží bude odesláno až po připsání kupní ceny na náš účet. Maximální hmotnost objednávky je 30 kg. Doba doručení obvykle do 14 dnů po dni podání zásilky zvolené přepravní službě. Podmínky a ceny naleznete v článku DOPRAVA A CENY.

V případě, že byla ukončena výroba Vámi objednaného neskladového zboží, budeme Vás informovat nejpozději 5. pracovní den od objednání.

Z důvodu široké nabídky sortimentu, si v případě, že náš dodavatel změní sortiment, vyhrazujeme právo odstoupit od dodávky, bez nároku na jakékoliv odškodnění objednavatele.

5. Ceny

Kupní cena je cena platná při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, tj. cena uvedená v okamžiku doručení potvrzovacího mailu. Tato cena je uvedena v závazné objednávce, na stránkách obchodu nebo je sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

Ceny za dopravu si můžete ověřit v záložce doprava. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.techkraft.cz.

Platební podmínky - Platit při osobním odběru lze pouze v hotovosti. Zasílané zboží lze uhradit převodem na účet. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet. Pokud chcete urychlit zpracování objednávky při platbě přes účet, zasílejte prosím informace o platbách potvrzujících provedení převodu na office@techkraft.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky.

Číslo bankovního účtu pro platby převodem:

V případě platby předem zaplaťte celkovou částku uvedenou v objednávce na účet:

Fiobanka a.s. účet 2300296455/2010 v Kč v České Republice (platba pro dodání zboží v rámci ČR)

IBAN CZ7820100000002300296455 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX

a účet 2900296459/8330 v Eurech ve Slovenské Republice (platba pro dodání zboží v rámci Slovenské Republiky)

IBAN: CZ4020100000002900296459 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

a jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky. Veškeré údaje potřebné k platbě naleznete v potvrzovacím emailu, který obdržíte po odeslání vaší objednávky.

6. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta činí u spotřebního zboží 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel (kupující) při uplatnění reklamace právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel (kupující) při uplatnění reklamace právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (prostřednictvím emailu: office@techkraft.cz nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

Adresa: Suchdolské nám. 1249/8, Praha 6 – Suchdol po obdržení potvrzovacího e-mailu.

Kontaktní telefon:  +420 777 454 285.

E-mail: office@techkraft.cz

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace nemá zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

 

Registrovat se může pouze kupující:

právnická osoba - zadává při registraci následující údaje: Název firmy, IČ, DIČ a zašle na email: office@techkraft.cz kopii originálu výpisu z Obchodního rejstříku.

Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČ a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit řádný daňový doklad, popřípadě správně identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby, a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

 

Odesláním závazné objednávky internetového obchodu www.techkraft.cz, souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací prodávajícím o sobě i svých nákupech, podle výše uvedených pravidel.